Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zobowiązania

We reimagine chemistry for the sustainable world.

Zrównoważony rozwój to jeden z filarów naszej strategii biznesowej.

Wierzymy w budowanie rzeczywistej wartości poprzez realizowanie długoterminowych celów łączących wzrost z troską o planetę i ludzi.

Jesteśmy międzynarodową grupą chemiczną o istotnym wkładzie w globalną gospodarkę i zrównoważoną transformację. Nasza wiedza, umiejętności i środki służą realizacji naszych ambitnych celów wspierających łagodzenie zmian klimatu, troskę o środowisko i społeczną odpowiedzialność.

Troska o planetę

Troska o planetę

Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2040 roku, zaś do 2033 roku odejdziemy od wykorzystania węgla jako źródła energii. Minimalizując nasz ślad środowiskowy koncentrujemy się także na gospodarce wodnej, redukcji odpadów i ochronie bioróżnorodności.

Więcej informacji

Troska o ludzi

Troska o ludzi

Kultura Qemetiki zorientowana jest na człowieka - cenimy każdego pracownika, wspierając dialog, otwartość i wzajemny szacunek. Troszczymy się o siebie nawzajem stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Zachęcamy pracowników do współpracy w różnorodnych zespołach, zapewniając zarówno rozwój osobisty, jak i bezpieczne i wspierające i angażujące środowisko pracy. Ponadto aktywnie wspieramy lokalne społeczności, starając się wywierać pozytywny wpływ poza naszym miejscem pracy.

Więcej informacji

Odwaga do zmian

Odwaga do zmian

Wysokiej jakości ład korporacyjny sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. W Qemetice patrzymy na cały łańcuch wartości, uwzględniając w naszej strategii cele klientów, a także monitorując i edukując partnerów biznesowych. W połączeniu z kompleksowym zarządzaniem ryzykiem, takie podejście zapewnia tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy.

Więcej informacji

Potwierdzona skuteczność

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są weryfikowane przez największe światowe inicjatywy klimatyczne.

Science Based Targets initiative

Nasz cel redukcji emisji CO2 w 2033 roku o 63%  względem 2019 roku został zwalidowany jako zgodny z Porozumieniem Paryskim przez SBTi, najbardziej uznaną globalną inicjatywę wspierającą walkę ze zmianami klimatu.

Science Based Targets initiative (SBTi) to działająca na rzecz klimatu organizacja, która opracowuje standardy, narzędzia i wytyczne, pozwalające firmom i instytucjom finansowym ustalać cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z wymogami niezbędnymi do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej alarmującego poziomu i osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.

Qemetica zobowiązała się do redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 o 63 proc. do 2033 r. względem roku bazowego 2019, i przeszła pozytywnie walidację w SBTi jako jedna z pierwszych dużych firm przemysłowych w Polsce. Nasz cel na 2033 rok został uznany przez SBTi za zgodny z Porozumieniem Paryskim, które zakłada działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu.

Więcej informacji na temat Science Based Targets dostępnych jest pod adresem: https://sciencebasedtargets.org/

Carbon Disclosure Project

Jesteśmy transparentni i ujawniamy dane dotyczące naszego wpływu na klimat oraz gospodarki wodnej w ramach Carbon Disclosure Project - globalnej organizacji non-profit.

CDP to organizacja non-profit, która prowadzi globalny system raportowania dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. CDP jest uznawany na świecie za złoty standard raportowania środowiskowego z najbogatszym i najbardziej kompleksowym zbiorem danych dotyczących działań firm i miast.

Qemetica udostępnia w CDP ujawnienia na temat wpływu na zmiany klimatu od 2021 roku, a od 2022 roku, także informacje dotyczące bezpieczeństwa wodnego. Ciągle pracujemy nad poprawą naszej oceny i poszerzeniem zakresu naszego raportowania.

W 2023 roku otrzymaliśmy ocenę "C" zarówno w kategorii zmian klimatu, jak i bezpieczeństwa wodnego, co przekłada się na zaliczenie do kategorii organizacji świadomych. Wartość ta znajduje się  na poziomie średniej globalnej.

Zobowiązujemy się do stopniowej poprawy naszej oceny, aby lepiej odzwierciedlała nasze wysiłki i ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. W celu uzyskania szczegółowej informacji o naszych wynikach w CDP zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.cdp.net/en.

UN Global Compact

Od 2020 roku jesteśmy częścią United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Jest to niewiążący pakt Organizacji Narodów Zjednoczonych mający na celu zachęcenie przedsiębiorstw i firm na całym świecie do przyjęcia zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych polityk oraz do składania sprawozdań z ich wdrażania.

Od 2020 roku Qemetica jest członkiem United Nations Global Compact. Dzięki dołączeniu do tej inicjatywy, czerpiemy z wiedzy i doświadczenia tej międzynarodowej organizacji w sferze zrównoważonego rozwoju, ale także wnosimy swoje bogate doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarach energetyki i minimalizacji oddziaływania produkcji na środowisko.

Wszystkie Zasady UNGC znajdują odzwierciedlenie w naszych wewnętrznych regulacjach i są aktywnie promowane wśród partnerów biznesowych Qemetiki. Nasi partnerzy są zobowiązani do przestrzegania przygotowanego przez nas Kodeksu Partnera Biznesowego, co jest potwierdzane odpowiednimi klauzulami wprowadzanymi do wiążących nas umów. Kodeks określa podstawowe zasady w zakresie przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz etyki prowadzenia działalności gospodarczej. 

Eco Vadis

Trzy spółki z Grupy Qemetica znajdują się w czołówce ocenianych firm i uzyskały srebrny medal Eco Vadis, sukcesywnie poprawiając swój rating.

EcoVadis to globalna, niezależna platforma, która ocenia osiągnięcia i praktyki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach takich jak odpowiedzialność środowiskowa, społeczna, etyczna i łańcucha dostaw. Przyznaje ona firmom rating zrównoważonego rozwoju w oparciu o ich politykę, działania i osiągnięcia. EcoVadis ocenia firmy przy użyciu znormalizowanej metodologii, umożliwiając porównanie w różnych branżach i regionach. Wiele firm wykorzystuje ratingi EcoVadis do oceny ESG swoich dostawców i partnerów.

Trzy spółki z naszej Grupy otrzymały Srebrny Medal EcoVadis, potwierdzający wysoką pozycję wśród ocenianych podmiotów. Wszystkie poprawiły swoją ocenę w porównaniu do poprzedniego roku.

Qemetica Soda Deutschland i Qemetica Silicates znalazły się w gronie 9% najlepiej ocenionych przez EcoVadis firm, zdobywając 68 punktów.

Qemetica Soda Polska osiągnęła ogólny wynik 63 punktów, co plasuje ją w czołówce 17% firm ocenianych przez EcoVadis.

Raport ESG

Kamil Majczak

Kamil Majczak

Prezes Zarządu Qemetica Group

Zachęcam do zapoznania się z raportem zrównoważonego rozwoju Qemetiki. W obliczu globalnych wyzwań, niepewności i dynamicznych zmian makroekonomicznych, utrzymujemy silną pozycję w branży chemicznej łącząc cele biznesowe z inwestycjami w zrównoważony rozwój, które w mojej ocenie będą fundamentem naszej przyszłej konkurencyjności.

Wspieramy Realizację Celów ONZ

Aktywnie wspieramy realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDG)

Koniec z ubóstwem
Zero głodu
Dobre zdrowie i jakość życia
Dobra jakość edukacji
Równość płci
Czysta woda i warunki sanitarne
Czysta i dostępna energia
Wzrost gospodarczy i godna praca
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Mniej nierówności
Zrównoważone miasta i społeczności
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Działania w dziedzinie klimatu
Życie pod wodą
Życie na lądzie
Pokój, sprawiedliwość i sile instytucje
Partnerstwa na rzecz celów
Koniec z ubóstwem
Zero głodu

Dzięki naszym rozwiązaniom dla rolnictwa wspieramy zrównoważoną produkcję żywności. Nasz innowacyjny herbicyd Halvetic umożliwia o 50% niższe zużycie glifosatu bez uszczerbku dla wydajności. Prowadzimy wiele projektów badawczo-rozwojowych w zakresie zrównoważonego rolnictwa.

Dobre zdrowie i jakość życia

Prowadzimy działania mające na celu redukcję śladu środowiskowego naszej działalności poprzez m.in. wycofywanie węgla jako surowca energetycznego oraz zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

Dobra jakość edukacji
Równość płci

Osiągnęliśmy równowagę płac kobiet i mężczyzn rozumianą jako poziom luki płacowej poniżej 5%. Dbamy o różnorodność w naszych zespołach, a naszym celem na 2029 rok jest co najmniej 35% kobiet wśród średniej i wyższej kadry kierowniczej oraz 30% w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. 

Czysta woda i warunki sanitarne

Sól, którą produkujemy wykorzystywana jest w procesie uzdatniania wody, zaś efektywna gospodarka wodna jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Qemetica. Dążymy do redukcji śladu wodnego naszych produktów i ograniczenia presji na wodne ekosystemy.

Czysta i dostępna energia

Sukcesywnie zwiększamy udział OZE realizując cel odejścia od energii z węgla do 2033 roku. Wdrażamy innowacje poprawiające efektywność energetyczną naszej produkcji, prowadzimy własne projekty badawcze a także inwestujemy w start-upy rozwijające czyste technologie.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Przez innowacje poprawiamy efektywność naszej produkcji. Dążymy do wzrostu przy jednoczesnej redukcji śladu węglowego i presji na ekosystemy. Dbamy także o zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy. Naszą ambicją jest zero wypadków, zaś celem na 2029 rok LTIF na poziomie 1,5.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad innowacjami w zakresie poprawy efektywności produkcji i redukcji jej wpływu na środowisko - celem Strategii Qemetica na lata 2024-2029 jest 10 patentów do 2026 roku. Inwestujemy także w start-upy z obszaru czystych technologii.

Mniej nierówności
Zrównoważone miasta i społeczności
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju realizujemy wdrażamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym w naszych zakładach produkcyjnych. Działamy na rzecz redukcji ilości odpadów oraz maksymalizacji efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Działania w dziedzinie klimatu

Dla naszego głównego produktu, sody kalcynowanej, realizujemy strategię dojścia do zgodności z unijną taksonomią w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Pracujemy także nad wdrożeniem analiz scenariuszowych wpływu zmian klimatu na naszą działalność.

Życie pod wodą
Życie na lądzie
Pokój, sprawiedliwość i sile instytucje
Partnerstwa na rzecz celów

Uczestniczymy w globalnych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju: jesteśmy członkiem United Nations Global Compact, ujawniamy nasze dane w ramach Carbon Disclosure Project oraz EcoVadis a także zweryfikowaliśmy nasz cel redukcji emisji CO2 w inicjatywie Science Based Targets.

Nasze działania

Intensywna współpraca ze szkołami, zarybianie Noteci i Wisły – spółki Qemetiki podsumowują pierwsze półrocze

Intensywna współpraca ze szkołami, zarybianie Noteci i Wisły – spółki Qemetiki podsumowują pierwsze półrocze

14.06.2024
ESG

Drzwi otwarte dla rodziców i opiekunów, wizyty w zakładach produkcyjnych, warsztaty z pisania CV – praktycznie w każdym miesiącu kończącego się roku szkolnego inowrocławskie spółki Qemetiki (Qemetica Soda Polska, Qemetica Serwis, Qemetica Cargo) realizowały bogaty plan inicjatyw w ramach współpracy z Zespołem Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu, Technikum Kolejowym z Bydgoszczy czy Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu i wieloma innymi. Kooperacja z lokalnymi szkołami średnimi obejmuje m.in. opiekę nad klasami patronackimi i jest częścią realizacji działań wzmacniających więzy z lokalną społecznością. Jednocześnie spółka Qemetica Soda Polska kontynuowała działania na rzecz środowiska naturalnego, finansując kolejny rok z rzędu zarybianie Noteci i Wisły.

Dowiedz się więcej
Qemetica sponsorem głównym 12. JBL Triathlon Sieraków

Qemetica sponsorem głównym 12. JBL Triathlon Sieraków

10.06.2024
ESG

W ostatni weekend maja br. odbył się 12. JBL Triathlon Sieraków - jedna najbardziej prestiżowych imprez triathlonowych w Polsce. Wydarzenie rozgrywane tradycyjnie już w Wielkopolsce, którego sponsorem głównym była Qemetica, po raz kolejny przyciągnęło tłumy pasjonatów tego sportu z całego kraju. Nie brakowało najlepszych sportowych emocji. 

Dowiedz się więcej
Qemetica, Pracodawcy RP oraz Instrat inicjują Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki – nowy barometr zielonej transformacji

Qemetica, Pracodawcy RP oraz Instrat inicjują Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki – nowy barometr zielonej transformacji

7.06.2024
ESG

Qemetica, do czerwca CIECH, Pracodawcy RP oraz Fundacja Instrat inaugurują działanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki. Indeks, na bazie ankiet skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce, ma na celu przedstawienie trendów w zielonej transformacji gospodarki, ale także wsparcie budowy szerokiej świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta ma również określić główne wyzwania związane z dekarbonizacją dla biznesu w Polsce.

Dowiedz się więcej
CIECH, a wkrótce Qemetica, chce zredukować emisje CO2 o 63 proc. do 2033 roku – nowy cel zatwierdzony przez SBTi

CIECH, a wkrótce Qemetica, chce zredukować emisje CO2 o 63 proc. do 2033 roku – nowy cel zatwierdzony przez SBTi

9.05.2024
ESG

CIECH, a od czerwca Qemetica, zobowiązał się do redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 o 63 proc. do 2033 r. względem roku bazowego 2019, i przeszedł pozytywnie walidację w Science Based Targets (SBTi), inicjatywie wspierającej firmy w wyznaczaniu celów klimatycznych w oparciu o ugruntowaną wiedzę naukową. Grupa potwierdziła swój cel w SBTi jako jedna z pierwszych dużych firm przemysłowych w Polsce.

Dowiedz się więcej
Startują projekty Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Inowrocławiu

Startują projekty Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Inowrocławiu

2.04.2024
ESG

Ogólnopolskie Zawody Akrobatyczne oraz Tydzień Teatru Arlekinada w Inowrocławiu – to tylko pierwsze wydarzenia, które odbyły się w ostatnim czasie m.in. dzięki środkom z Funduszu Wsparcia Inowrocławskich Inicjatyw Społecznych, założonego przez Qemetica Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni 19 podmiotów podpisało umowy i realizuje już ze swoimi organizacjami projekty, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 700 tys. zł.

Dowiedz się więcej