Optysoda
Pomoc publiczna

Optysoda

CIECH R&D Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach POIR, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R pn.: „Optymalizacja produkcji sody i produktów sodopochodnych poprzez wykorzystanie zatężonych strumieni odpadowych CO2 wraz z procesem chemisorpcji ditlenku węgla w zawiesinie podestylacyjnej celem poprawy własności wapna posodowego”.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji sody i produktów sodopochodnych.

Planowane efekty: Opracowanie innowacji procesowej w skali międzynarodowej związanej z optymalizacją produkcji sody i produktów sodopochodnych poprzez wykorzystanie strumieni odpadowych CO2 z gazów odlotowych emitowanych obecnie do powietrza, ich zatężenie metodą amoniakalną lub aminową i zawrócenie do procesu produkcyjnego, a także wykorzystanie do karbonizacji szlamów podestylacyjnych z produkcji sody kalcynowanej.

Koszty kwalifikowane projektu: 10 862 030,32 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 879 189,54 PLN