Grupa CIECH: wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2023 na podobnym poziomie co rok wcześniej, mimo słabnącego otoczenia makro

25.05.2023
Korporacyjne

Grupa Qemetica wypracowała w pierwszym kwartale 2023 roku 217 mln PLN znormalizowanego wyniku EBITDA, czyli o pięć procent mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie był to piąty kwartał z rzędu, gdy skonsolidowana EBITDA dwukrotnie przekracza nakłady inwestycyjne. Zadłużenie Grupy i dostępne środki pieniężne pozostawały na bezpiecznym poziomie. Pierwszy kwartał bieżącego roku pokazał odwrócenie trendów rynkowych z powodu pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i w efekcie obniżenie marży. W obliczu spowolnienia gospodarczego Qemetica dysponuje zdywersyfikowanym i elastycznie zarządzanym portfelem biznesów. W ocenie spółki wynik EBITDA(z) w 2023 roku może wynieść 860-920 mln zł, co oznaczałoby wypełnienie celów strategii na lata 2022-2024.

Grupa CIECH: wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2023 na podobnym poziomie co rok wcześniej, mimo słabnącego otoczenia makro
  • Skonsolidowane przychody Grupy Qemetica w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły rekordowe 1 730 mln PLN, co oznacza wzrost o 39 proc. rok do roku i świadczy o odzwierciedleniu w cenach wzrostu kosztów surowców na przestrzeni minionego roku.
  • EBITDA (z)  zanotowała wynik zbliżony do ubiegłorocznego i wyniosła 217 mln PLN wobec 229 mln PLN rok wcześniej.
  • Zysk netto wyniósł 57 mln PLN, co oznacza spadek o 45 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.
  • Realizacja największego programu inwestycyjnego w historii Grupy (obejmującego m.in. budowę nowoczesnej warzelni soli w Stassfurcie, nowy piec do wytopu krzemianów oraz rosnącą skalę rejestracji produktów w segmencie Agro) spowodowała wzrost amortyzacji o ok. 22 mln PLN rok do roku, co wpłynęło na poziom zysku operacyjnego.
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie i wynosi 1,5 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16).
  • Po pierwszym kwartale prognoza całoroczna zakłada osiągnięcie 860-920 mln PLN EBITDA(z) i 5 950-6 350 mln PLN przychodów w całym 2023 roku. Oznacza to, że wyniki pierwszego kwartału odpowiadają za wykonanie ok. 25 proc. szacowanego całorocznego wyniku EBITDA(z).

Pierwszy kwartał 2023 roku był dosyć nietypowy. Osiągnęliśmy rekordowe przychody, ponad 1,7 mld PLN, a jednocześnie stabilny wynik EBITDA i niższy niż w zeszłym roku zysk netto. Z żelazną konsekwencją realizujemy strategię na lata 2022-2024 i kontynuujemy zamierzone działania we wszystkich biznesach. Wykazaliśmy się dużą elastycznością w obliczu rosnących cen surowców i niesprzyjających warunków rynkowych, które w przeciwieństwie do poprzednich kwartałów wywołały presję na zniżkę marży. Wzrost produkcji soli i krzemianów to pozytywne zjawiska pierwszego kwartału oraz efekty naszych wcześniejszych inwestycji w poszczególnych biznesach. Każdy z sześciu biznesów reaguje na zmieniające się warunki rynkowe, ograniczając ryzyka i wykorzystując szanse, dlatego mimo widocznego spowolnienia gospodarczego realizujemy swoje zamierzenia – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu Qemetica S.A.


Na rynku sody kalcynowanej i oczyszczonej wzrost cen surowców w ujęciu rocznym został odzwierciedlony w rosnących cenach produktów i przychodach. Ceny sody w Europie Zachodniej rosły aż do osiągnięcia szczytowego poziomu w styczniu. Relatywnie wysoki poziom cen przyciągnął eksporterów z innych regionów, co w połączeniu ze spadkami na rynku surowców oraz osłabieniem popytu przełożyło się na obniżki cen sody widoczne od lutego. Niższe zapotrzebowanie na sodę, m.in. ze strony producentów szkła płaskiego (spadek produkcji w Polsce o 14 proc. rok do roku w pierwszym kwartale 2023 wg danych GUS), poskutkowało spadkiem wolumenu sprzedaży sody w pierwszym kwartale 2023 o 20 proc. rok do roku.

Segment sodowy zanotował jednocześnie rekordowy, większy o 67 proc. rok do roku, poziom przychodów. To efekt przede wszystkim korzystnej sprzedaży energii elektrycznej z elektrociepłowni w Stassfurcie w Niemczech (381 mln PLN przychodów w minionym kwartale – niemal trzykrotnie więcej niż w 2022 r.).

Przychody ze sprzedaży soli zostały niemalże podwojone (przyrost o 94 proc. rok do roku), dzięki stopniowemu wzrostowi wykorzystania mocy produkcyjnych w nowej warzelni soli w Stassfurcie i wzrostom cen na przestrzeni 2022 roku.

Biznes Agro znajduje się pod znaczną presją osłabienia popytu za sprawą spadku opłacalności produkcji rolnej, wysokiego stanu zapasów środków ochrony roślin po zeszłorocznych suszach i tegorocznej zimnej wiośnie. Dodatkowo, sprzedane w pierwszym kwartale produkty były wytworzone w okresie wysokich cen surowców, co wpłynęło na poziom marży. Skutkowało to spadkiem wyniku EBITDA. Obecnie działania biznesu Agro koncentrują się na dywersyfikacji geograficznej w celu ograniczenia skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych, innowacyjnych formulacjach, a także dalszej digitalizacji i intensywnych działaniach marketingowych. Przełomowy herbicyd HALVETIC® w tym roku ma szansę być zarejestrowany już na 18 europejskich rynkach. Obecnie mogą korzystać z niego użytkownicy m.in. we Włoszech, na Słowacji, w Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Czechach i Hiszpanii. W tym roku produkt rejestrowany jest również w Estonii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Segment Pianki w pierwszym kwartale 2023 roku funkcjonował w warunkach wzrostu dostępności surowców (TDI, poliole) i przy jednocześnie nasilonej konkurencji oraz podaży pianki na rynku. Działo się tak wskutek wyhamowania w branży remontowo-budowlanej i w efekcie niższego popytu na meble tapicerowane. Bydgoski producent pianek, Qemetica Pianki, niezmiennie utrzymuje się na wiodącej pozycji wśród krajowych wytwórców na tym bardzo konkurencyjnym rynku.

W biznesie Krzemiany widoczne były efekty inwestycji w nowy piec, oddany do użytku pod koniec 2021 roku, dzięki któremu moce produkcyjne Grupy w tym obszarze wzrosły o 30 proc. Udana komercjalizacja zwiększonej produkcji przełożyła się na dwucyfrowe wzrosty przychodów i wyniku EBITDA. Zastosowanie formuł cenowych opartych o ceny surowców umożliwiło utrzymanie wysokiej marży. Przychody segmentu zanotowały wzrost o 54 proc. rok do roku i wyniosły 134 mln PLN, a EBITDA wzrosła niemal trzykrotnie (do poz. 25 mln PLN).

Biznes Opakowania zanotował wzrost przychodów o 78 proc., co było pochodną rosnących cen gazu odzwierciedlonych w cenach produktów. Jednocześnie, dzięki optymalizacji procesu produkcji, biznes zwiększył marżę do 25 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 roku wynosiła ona -13 proc. Segment został dotknięty wysokimi cenami gazu i ograniczeniem w zakresie możliwości wzrostu cen lampionów, jednak zanotował wyjątkowo dobry początek roku, a dzięki wysiłkowi włożonemu w usprawnienie działalności operacyjnej wypracował w pierwszym kwartale 8 mln PLN EBITDA.

Podział zysku za 2022 rok
22 czerwca br., po wznowieniu obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie głosowało nad podziałem zysku za 2022 rok. Rekomendacją Zarządu Qemetica S.A. jest ustalenie wypłaty na poziomie grudniowej zaliczki (ponad 79 mln PLN) i przeznaczenie 533 mln PLN na fundusz rezerwowy.

Utrzymująca się niepewna sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja i wahania na rynku surowców, jak również nierozstrzygnięta sytuacja militarna i polityczna w Ukrainie, nakazują ostrożnie podchodzić do przygotowania spółki do nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje Dawid Jakubowicz.

Perspektywa na dalszą część roku 2023
W ocenie spółki, w środowisku trwającego spowolnienia gospodarczego i osłabienia popytu, stabilnie powinny zachowywać się biznesy sodowy i Pianki. W biznesie sodowym rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych soli powinno zrekompensować słabnące wolumeny sprzedaży sody. Aktywna polityka zakupowa powinna nadal ograniczać wahania na rynku surowców. Słabsze perspektywy i niższy wynik całoroczny mogą stać się udziałem biznesu Agro, w którym nacisk będzie położony na działania marketingowe i cyfrowe wsparcie sprzedaży, jak i również na dywersyfikację geograficzną. Słabszy popyt na krzemiany wynikający ze zmniejszonej produkcji opon i detergentów może wpłynąć na wyniki biznesu Krzemiany. Proaktywne zarządzanie sprzedażą i elastyczne dostosowywanie cenników może być źródłem poprawy wyniku biznesu Opakowania w całym 2023 roku.

W wymagającym otoczeniu i w obliczu realizacji celów strategii Grupy, takich jak transformacja energetyczna, realizacja prognozy byłaby bardzo dobrym wynikiem, oraz, biorąc pod uwagę wyjątkowość roku 2022 pod względem wypracowanego wyniku, utrzymałaby Qemetica w długofalowym trendzie wzrostu wyniku EBITDA. Co istotne, prognoza jest na poziomie celu, który w strategii wyznaczyliśmy sobie na 2024 rok – mówi Kamil Majczak, Członek Zarządu Qemetica S.A. (od 27 maja 2023 r. Prezes Zarządu Qemetica S.A.).

Kontakt
Żaneta Przybylska
Rzeczniczka Prasowa Qemetica
Nasze social media
Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych:

Zobacz więcej

Wezwanie do ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu - Qemetica  sygnatariuszem Deklaracji Antwerpskiej

Wezwanie do ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu - Qemetica sygnatariuszem Deklaracji Antwerpskiej

18.06.2024
Korporacyjne

Wraz z początkiem czerwca br. Qemetica (do niedawna CIECH) podpisała Deklarację Antwerpską, dołączając tym samym do grona firm wzywających europejskie władze do natychmiastowej ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dokument został przedstawiony podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego w Antwerpii, gdzie kilkudziesięciu liderów branży z prawie 20 sektorów europejskiego przemysłu przedstawiło przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen10 postulatów, które mają na celu przeciwdziałanie wyzwaniom ekonomicznym Unii Europejskiej. 

Dowiedz się więcej
CIECH zmienił nazwę na Qemetica

CIECH zmienił nazwę na Qemetica

5.06.2024
Korporacyjne

Wraz z początkiem czerwca chemiczna grupa CIECH zmieniła nazwę na Qemetica. Zmianie uległy również nazwy podmiotów w m.in. Hiszpanii, Niemczech i Rumunii, gdzie Qemetica ma swoje spółki i zakłady produkcyjne. Stosowny zapis dotyczący zmiany znalazł się w Krajowym Rejestrze Sądowym i jego zagranicznych odpowiednikach.  Zmiana nazwy spółek chemicznej Grupy to kolejny krok w transformacji chemicznej grupy po tym, jak 10 lat temu strategicznym inwestorem został holding inwestycyjny Kulczyk Investments, a także bezpośrednie następstwo objęcia przez Kulczyk Investments pełnej kontroli nad Grupą i zakończenia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu tego roku. Zmiana nazwy to część nowej strategii na lata 2024-2029.  

Dowiedz się więcej
CIECH (od czerwca Qemetica) przyznał nagrodę specjalną w konkursie dla technologicznych start-upów podczas Impact Arena InCredibles  & Puls Biznesu

CIECH (od czerwca Qemetica) przyznał nagrodę specjalną w konkursie dla technologicznych start-upów podczas Impact Arena InCredibles & Puls Biznesu

23.05.2024
Korporacyjne

Podczas kongresu Impact’24, w ramach konkursu dla technologicznych start-upów  Impact Arena powered by InCredibles & Puls Biznesu, CIECH – a od czerwca br. Qemetica - przyznał nagrodę specjalną firmie Panamint. Została ona również zwycięzcą nagrody głównej, czyli zaproszenia do InCredibles - jednego z najbardziej popularnych programów mentoringowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - zainicjowanego przez Sebastiana Kulczyka, właściciela Kulczyk Investments. CIECH, a od czerwca Qemetica, obejmie zwycięzcę konkursu specjalnym mentoringiem.

Dowiedz się więcej
CIECH, a wkrótce Qemetica, chce zredukować emisje CO2 o 63 proc. do 2033 roku – nowy cel zatwierdzony przez SBTi

CIECH, a wkrótce Qemetica, chce zredukować emisje CO2 o 63 proc. do 2033 roku – nowy cel zatwierdzony przez SBTi

9.05.2024
Korporacyjne

CIECH, a od czerwca Qemetica, zobowiązał się do redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 o 63 proc. do 2033 r. względem roku bazowego 2019, i przeszedł pozytywnie walidację w Science Based Targets (SBTi), inicjatywie wspierającej firmy w wyznaczaniu celów klimatycznych w oparciu o ugruntowaną wiedzę naukową. Grupa potwierdziła swój cel w SBTi jako jedna z pierwszych dużych firm przemysłowych w Polsce.

Dowiedz się więcej
Grupa CIECH w czerwcu zmieni nazwę na Qemetica

Grupa CIECH w czerwcu zmieni nazwę na Qemetica

23.04.2024
Korporacyjne

W czerwcu zmieni się nazwa spółek Grupy Qemetica. Skrót Qemetica zostanie zastąpiony przez nową nazwę: Qemetica. Planowana zmiana to kolejny, konsekwentny krok w transformacji chemicznej grupy po tym, jak 10 lat temu strategicznym inwestorem został holding inwestycyjny Kulczyk Investments, a także bezpośrednie następstwo objęcia przez Kulczyk Investments pełnej kontroli nad Grupą i zakończenia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu tego roku. Jednocześnie Qemetica określił strategiczne cele na kolejne 6 lat, które obok wzrostu wyników finansowych obejmują realizację ambitnych planów związanych z ESG, w tym zmniejszeniem emisji CO2 o 45 proc. do 2029 roku. Każdy z siedmiu biznesów grupy – Soda, Sól, Agro, Pianki, Krzemiany, Opakowania oraz Cargo – ma określone cele biznesowe na 6 lat. 

Dowiedz się więcej
Prezes Zarządu CIECH S.A. na Chemicznym Otwarciu Roku Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Prezes Zarządu CIECH S.A. na Chemicznym Otwarciu Roku Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

13.03.2024
Korporacyjne

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej, kluczowe wyzwania i zagrożenia dla branży chemicznej, a także trendy, kierunki rozwoju i szanse, które będą oddziaływać na przemysł chemiczny w Polsce – to tylko część z tematów poruszonych w trakcie Chemicznego Otwarcia Roku, w którym udział wziął Prezes Zarządu Qemetica S.A., Kamil Majczak. Podczas wydarzenia, zorganizowanego 11 marca 2024 r. przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, w rozmowie z red. Barbarą Oksińską z Business Insider, opowiadał m.in. o transformacji energetycznej w Grupie Qemetica i wyzwaniach, którym musi stawić czoła cały sektor chemiczny.

Dowiedz się więcej
Akcje CIECH S.A. wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Akcje CIECH S.A. wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

6.03.2024
Korporacyjne

6 marca 2024 roku to ostatni dzień notowań akcji Qemetica S.A. na warszawskim parkiecie. Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje zostały wycofane, po tym jak decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła Komisja Nadzoru Finansowego. To efekt skutecznego skupu akcji chemicznej firmy przez KI Chemistry, spółkę z grupy Kulczyk Investments, która stała się posiadaczem 100 proc. akcji Qemetica.

Dowiedz się więcej
Grupa CIECH z Polską Nagrodą Jakości 2023

Grupa CIECH z Polską Nagrodą Jakości 2023

13.12.2023
Korporacyjne

Grupa Qemetica została wyróżniona diamentową statuetką w ramach 26. edycji Polskiej Nagrody Jakości 2023. Gala, podczas której wręczono nagrodę, odbyła się 12 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. 

Dowiedz się więcej
CIECH Cargo: odznaczenia „Zasłużony dla Kolejnictwa”

CIECH Cargo: odznaczenia „Zasłużony dla Kolejnictwa”

30.11.2023
Korporacyjne

Z okazji Dnia Kolejarza zasłużonym kolejarzom Qemetica Cargo nadano odznaczenia i odznaki honorowe „Zasłużony dla Kolejnictwa”. Po raz pierwszy w historii spółki na wniosek Prezesa Zarządu Andrzeja Pawłowskiego Minister Infrastruktury nadał je siedmiu pracownikom. 

Dowiedz się więcej
Zawiadomienie o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki CIECH S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zawiadomienie o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki CIECH S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

24.11.2023
Korporacyjne

Zarząd Qemetica S.A. informuje, iż 24 listopada 2023 roku Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki Qemetica S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dowiedz się więcej
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki CIECH S.A.

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki CIECH S.A.

17.11.2023
Korporacyjne

Zarząd Ciech S.A. informuje, że 17 listopada 2023 r. otrzymał od akcjonariusza - KI Chemistry S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz podmiotów dominujących względem akcjonariusza, tj. Pana Sebastiana Kulczyka, Luglio Limited oraz Kulczyk Investments S.A. - zawiadomienia o bezpośrednim nabyciu przez Akcjonariusza oraz pośrednim nabyciu przez podmioty dominujące, 2.409.045 akcji Spółki, co stanowi około 4,57% kapitału zakładowego Spółki.

Dowiedz się więcej
Wyniki CIECH po trzech kwartałach 2023 roku pod presją wyzwań globalnej koniunktury. Biznes solny Grupy zwiększa przychody

Wyniki CIECH po trzech kwartałach 2023 roku pod presją wyzwań globalnej koniunktury. Biznes solny Grupy zwiększa przychody

17.11.2023
Korporacyjne

Po dziewięciu miesiącach 2023 roku Grupa Qemetica wypracowała 34 mln zł zysku netto na działalności kontynuowanej, czyli o 85 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wynik znormalizowany EBITDA spadł o 17 proc. – do 551 mln zł rok do roku. Grupa wypracowuje najlepsze możliwe wyniki finansowe w utrzymujących się trudnych warunkach osłabionej globalnej koniunktury. Biznes solny, m.in. dzięki rosnącemu znaczeniu nowoczesnej warzelni soli w niemieckim Stassfurcie, zwiększył swoje przychody o prawie połowę – do 376 mln zł (z poziomu 255 mln zł, wzrost o 47 proc. rok do roku). Dzięki temu Grupa utrzymała wyniki kluczowego segmentu Soda (biznesy sodowy i solny), który wypracował 457 mln zł wyniku EBITDA wobec 476 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. W porównaniu do ubiegłego roku, koniunktura na rynkach, na których działa Grupa Qemetica, nadal pozostaje niesprzyjająca, jednak Grupa aktywnie reaguje na rynkowe wyzwania, koncentrując się na generowaniu przepływów pieniężnych i optymalizując wydatki inwestycyjne. Poszczególne biznesy Grupy ograniczają koszty stałe przy jednoczesnej kontynuacji kluczowych inwestycji, które mają zapewnić jej rozwój i konkurencyjność oraz realizację celów strategii ESG.

Dowiedz się więcej
Ogłoszenie przymusowego wykupu oraz zawieszenie obrotu akcjami CIECH S.A.

Ogłoszenie przymusowego wykupu oraz zawieszenie obrotu akcjami CIECH S.A.

8.11.2023
Korporacyjne

Zarząd Ciech S.A. powziął informacje o zamiarze nabycia wszystkich akcji spółki przez jej akcjonariusza - KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w drodze przymusowego wykupu oraz o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki od 7 listopada 2023 roku. Zawieszenie obrotu akcjami Qemetica S.A. jest spowodowane przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki. 

Dowiedz się więcej
Produkty biznesu solnego - AQUA PRO i Sól Kujawska - z nagrodami

Produkty biznesu solnego - AQUA PRO i Sól Kujawska - z nagrodami

30.10.2023
Korporacyjne

AQUA PRO - marka tabletek solnych z portfolio biznesu solnego Grupy Qemetica, największego producenta soli warzonej w Polsce - zdobyła złoty Laur Konsumenta 2023, a Sól Kujawska została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem magazynu „Strefa Gospodarki” i otrzymała tytuł "Konsumencki Lider Jakości 2023 w kategorii "Sól spożywcza".

Dowiedz się więcej
CIECH i ORLEN Synthos Green Energy z porozumieniem dotyczącym analizy możliwości realizacji projektu budowy SMR

CIECH i ORLEN Synthos Green Energy z porozumieniem dotyczącym analizy możliwości realizacji projektu budowy SMR

26.10.2023
Korporacyjne

Qemetica S.A. oraz ORLEN Synthos Green Energy podpisały porozumienie dotyczące weryfikacji możliwości realizacji projektu budowy modułowych elektrowni jądrowych.  Celem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy w zakresie sprawdzenia zmiennych dotyczących powstania SMR w technologii reaktorów BWRX-300.

Dowiedz się więcej
CIECH Vitrosilicon z tytułem Lubuskiego Lidera Biznesu - prestiżowe wyróżnienie za działalność na rzecz lubuskiej gospodarki

CIECH Vitrosilicon z tytułem Lubuskiego Lidera Biznesu - prestiżowe wyróżnienie za działalność na rzecz lubuskiej gospodarki

24.10.2023
Korporacyjne

Spółka Qemetica Vitrosilicon, jeden z czołowych europejskich producentów oraz lider sprzedaży krzemianów sodu, zajęła pierwsze miejsce w kategorii średnich przedsiębiorstw podczas XIV gali konkursu „Lubuski Lider Biznesu”. To wyróżnienie dla firm, które w sposób szczególny wspierają rozwój regionu. 19 października br., podczas uroczystości w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, nagrodzone firmy otrzymały z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego pamiątkowe statuetki oraz certyfikaty. 

Dowiedz się więcej
Grupa CIECH na World Soda Ash Conference w Atenach: szybka ścieżka do zrównoważonej produkcji sody

Grupa CIECH na World Soda Ash Conference w Atenach: szybka ścieżka do zrównoważonej produkcji sody

16.10.2023
Korporacyjne

Grupa Qemetica - drugi producent sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej - wzięła udział w corocznej, największej konferencji producentów tego surowca, która odbyła się w terminie 10-12 października 2023 roku w Atenach. To najważniejsze wydarzenie dla producentów i kupujących sodę kalcynowaną – niezbędną m.in. do produkcji szkła, detergentów czy żywności. Podczas tegorocznej edycji w imieniu Grupy Qemetica wystąpił Kamil Majczak, prezes zarządu chemicznej spółki, który przedstawił ścieżkę ograniczenia śladu węglowego w produkcji oraz realizację ambitnych celów klimatycznych Qemetica. 

Dowiedz się więcej
Raport CIECH w czołówce najlepszych sprawozdań finansowych w konkursie „The Best Annual Report 2022”

Raport CIECH w czołówce najlepszych sprawozdań finansowych w konkursie „The Best Annual Report 2022”

13.10.2023
Korporacyjne

Kapituła 18. edycji prestiżowego konkursu „The Best Annual Report” uznała raport Qemetica S.A. za rok 2022 za jeden z najlepszych w kategorii “Przedsiębiorstwa”, przyznając mu III nagrodę główną. Celem konkursu organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla inwestorów i akcjonariuszy, przygotowywanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Tegoroczna nagroda trafia do zespołu Qemetica S.A. po raz ósmy w całej w historii prestiżowego konkursu.

Dowiedz się więcej
CIECH Soda Polska laureatem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – uroczyste wręczenie nagrody z rąk Prezydenta RP

CIECH Soda Polska laureatem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – uroczyste wręczenie nagrody z rąk Prezydenta RP

11.10.2023
Korporacyjne

10 października 2023 r. spółka Qemetica Soda Polska, będąca największym producentem sody kalcynowanej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz czołowym producentem soli warzonej w Polsce, została uhonorowana prestiżową nagrodą „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznaną w XV edycji konkursu. Wyróżnienie, podczas uroczystej ceremonii w Pałacu Prezydenckim, wręczył Andrzej Duda, Prezydent RP. Konkurs został zorganizowany przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Głowy Państwa.

Dowiedz się więcej
CIECH opublikował wyniki po pierwszym półroczu 2023 roku, Grupa inwestuje w rozwój i większą konkurencyjność w czasie globalnego pogorszenia koniunktury

CIECH opublikował wyniki po pierwszym półroczu 2023 roku, Grupa inwestuje w rozwój i większą konkurencyjność w czasie globalnego pogorszenia koniunktury

7.09.2023
Korporacyjne

Grupa Qemetica wypracowała w pierwszym półroczu 2023 roku 2,917 mld zł przychodów, o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku, 365 mln zł znormalizowanego wyniku EBITDA(Z), co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku, oraz zanotowała 17 mln zł straty netto. Po rekordowym 2022 r., drugi kwartał br. był kontynuacją okresu pogarszającej się koniunktury, odzwierciedlonej niskim popytem na produkty Grupy. Mimo to Qemetica podtrzymuje wypełnienie prognozy, zgodnie z którą wynik EBITDA(Z) w 2023 r. ma wynieść 860-920 mln zł. Grupa nadal realizuje inwestycje, które mają zapewnić jej dalszy rozwój i większą konkurencyjność na wymagającym rynku.

Dowiedz się więcej
Tomasz Molenda na podium konkursu „Menedżer Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022”

Tomasz Molenda na podium konkursu „Menedżer Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022”

4.07.2023
Korporacyjne

Tomasz Molenda — Prezes Zarządu Qemetica Soda Polska — zajął trzecie miejsce  w konkursie „Menedżer Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022” w kategorii „Duża Firma”. Konkurs zorganizowały redakcje „Expressu Bydgoskiego”, „Gazety Pomorskiej” i „Nowości Dziennika Toruńskiego”. 

Dowiedz się więcej
Walne Zgromadzenie CIECH S.A.: ponad 382 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za rok 2022

Walne Zgromadzenie CIECH S.A.: ponad 382 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za rok 2022

22.06.2023
Korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qemetica S.A. zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2022 w wys. 5,75 zł na 1 akcję, co - uwzględniając zaliczkę wypłaconą w grudniu ubiegłego roku – daje łącznie 7,25 zł na akcję. To ponad 382 mln zł, czyli blisko 70 proc. z zysku netto za rok 2022, który wyniósł 565 mln zł.

Dowiedz się więcej
Informacja dotycząca decyzji o zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A. w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A.

Informacja dotycząca decyzji o zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A. w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A.

20.06.2023
Korporacyjne

W związku z uzyskaniem przez KI Chemistry S.à r.l. informacji o wpłynięciu ofert sprzedaży akcji Qemetica S.A. w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Qemetica S.A. poniżej publikujemy:

Dowiedz się więcej
CIECH Fest na stadionie OSiR w Inowrocławiu – prawie 2,5 tysiąca osób na pikniku rodzinnym dla pracowników i pracowniczek oraz ich bliskich z kujawskich spółek CIECH

CIECH Fest na stadionie OSiR w Inowrocławiu – prawie 2,5 tysiąca osób na pikniku rodzinnym dla pracowników i pracowniczek oraz ich bliskich z kujawskich spółek CIECH

19.06.2023
Korporacyjne

Muzyka, zabawa, bezpłatne badania profilaktyczne, pyszne jedzenie oraz mnóstwo atrakcji i gier z nagrodami, również od EEW – prawie 2,5 tysiąca osób uczestniczyło w sobotę, 17 czerwca, w pikniku rodzinnym Qemetica Fest. To trzecie plenerowe spotkanie pracowniczek i pracowników kujawskich spółek z Grupy Qemetica, a także ich bliskich. Wszystkie atrakcje i strefy zorganizowane w ramach pikniku były nielimitowane, darmowe i dostępne dla każdego uczestnika. Wydarzenie odbyło się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy ul. D. Rakowicza 93 – w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego Qemetica Soda Polska.

Dowiedz się więcej
Informacja dotycząca ogłoszonego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A.

Informacja dotycząca ogłoszonego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A.

16.06.2023
Korporacyjne

W związku z opublikowaniem przez KI Chemistry S.a r.l. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Qemetica S.A. poniżej publikujemy:

Dowiedz się więcej
Grupa CIECH na jubileuszowym X Kongresie Polska Chemia z prestiżowym tytułem Ambasadora Polskiej Chemii

Grupa CIECH na jubileuszowym X Kongresie Polska Chemia z prestiżowym tytułem Ambasadora Polskiej Chemii

15.06.2023
Korporacyjne

Grupa Qemetica aktywnie wzięła udział w jubileuszowym X Kongresie Polska Chemia, który odbył się 13 i 14 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie pod hasłem „Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość” organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego od dekady jest kluczowe dla branży chemicznej w Polsce. W tym roku do Lublina przybyło niemal 400 ekspertów i ekspertek ze świata nauki, biznesu, organizacji branżowych oraz polityki z kraju i Europy, w tym również przedstawiciele i przedstawicielki Qemetica. Grupa została również uhonorowana mianem Ambasadora Polskiej Chemii za jej znaczący wkład w współtworzenie branży chemicznej oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój i przyszłość sektora.

Dowiedz się więcej
CIECH Starter – rusza trzecia edycja letniego programu stażowego w Grupie CIECH

CIECH Starter – rusza trzecia edycja letniego programu stażowego w Grupie CIECH

1.06.2023
Korporacyjne

Rusza kolejna edycja Qemetica Starter – letniego programu stażowego organizowanego w ramach Grupy Qemetica. Mogą wziąć w nim udział studentki i studenci  ostatnich lat studiów lub świeżo upieczeni absolwenci, chcący zdobyć doświadczenie zawodowe i uczyć się od najlepszych specjalistów m.in. w obszarach transformacji biznesowej, IT, zakupów, księgowości i wielu innych. Skuteczność dotychczasowych edycji Qemetica Starter potwierdzają dane - w poprzednich edycjach programu wzięło udział łącznie ponad 30 stażystów i stażystek, z których część nawiązała współpracę z Qemetica bezpośrednio po zakończeniu stażu, a kolejni po kilku miesiącach od jego ukończenia. Nabór do tegorocznej edycji potrwa do 9 czerwca br.

Dowiedz się więcej
Kamil Majczak Prezesem Zarządu CIECH S.A., Marcin Puziak nowym CFO, ustępujący Członkowie Zarządu przejdą do Zarządu Kulczyk Investments

Kamil Majczak Prezesem Zarządu CIECH S.A., Marcin Puziak nowym CFO, ustępujący Członkowie Zarządu przejdą do Zarządu Kulczyk Investments

25.05.2023
Korporacyjne

Kamil Majczak, dotychczasowy Członek Zarządu Qemetica S.A., został powołany 25 maja przez Radę Nadzorczą spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Qemetica S.A., a Marcin Puziak, dotychczasowy Dyrektor Działu Controllingu, na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. Dotychczasowy Prezes Zarządu, Dawid Jakubowicz, oraz Członek Zarządu ds. Finansowych, Jarosław Romanowski, złożyli w czwartek rezygnację z pełnienia swoich funkcji w związku z planowanym objęciem stanowisk w Zarządzie Kulczyk Investments, spółki pośrednio kontrolującej Qemetica S.A.

Dowiedz się więcej